Algemene gebruiks- en aankoopvoorwaardenOndernemingsgegevens

Deus Ex Machina BVBA – Fodderiestraat 20 – 2660 Hoboken – BTWnr: 0458.545.823

info@evl-praktijk.be

 

 1. Inleiding

De e-commerce website van Deus Ex Machina bvba met maatschappelijke zetel te Fodderiestraat 20, 2660 Hoboken, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel “www.evl-praktijk.be” online aan te kopen.

Huidig document bevat de algemene verkoopvoorwaarden van de website www.evl-praktijk.be en alle producten die via deze website kunnen aangekocht worden. De verkoper wordt in de algemene voorwaarden als “Deus Ex Machina” aangeduid.

De internetgebruiker die een product van evl-praktijk wenst te kopen, wordt in deze Algemene Voorwaarden als “de Klant” aangeduid.

De verkoopsovereenkomst wordt in het Nederlands gesloten.De informatie of persoonlijke gegevens die de Klant meedeelt, zullen behandeld worden op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voor meer info zie Privacy Verklaring). 1. Toepassingsgebied

De onderliggende Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die ontstaan uit de online-verkoop van de producten aangeboden op de Site www.evl-praktijk.be.

Alle diensten worden door Deus Ex Machina bvba geleverd vanuit België zodat de overeenkomst tussen Partijen wordt geacht te zijn aangegaan en uitgevoerd in België, met verzending naar het aangeduide land naar keuze.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten uitgevoerd via deze Site en hebben voorrang op alle andere voorwaarden uitgaande van de Klant. Afwijkingen hiervan dienen door Deus Ex Machina bvba voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn toegestaan.

 

 1. Rechtsbekwaamheid en aanvaarding

De persoon die een product van Deus Ex Machina bvba wenst te kopen dient handelingsbekwaam te zijn of dit te doen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de Site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden zoals hierna uiteen gezet.

De Klant aanvaardt deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en heeft de mogelijkheid gehad deze Algemene Voorwaarden op te slaan en af te drukken.

De validatie van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die tot bewijs strekt van de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling.

 

 1. Producten

De producten die Deus Ex Machina bvba aanbiedt zijn deze zoals ze weergegeven worden op de Site op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze Producten.

Deus Ex Machina bvba engageert zich om alles in het werk te stellen om de bestellingen te leveren.

Desondanks, kan Deus Ex Machina bvba niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

In het geval één of meerdere producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via telefoon, e-mail of schriftelijk door Deus Ex Machina bvba op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Deus Ex Machina bvba onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In elk geval zal Deus Ex Machina bvba de terugbetaling uitvoeren binnen 90 dagen.

Alle producten die op de site te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Deus Ex Machina bvba wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, o.a. in geval van lichte afwijkingen.

Deus Ex Machina bvba kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,…) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de site. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de Klant door het bezoek aan de sites zoals onder meer door aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.

 

 1. Prijzen en factuur

De prijzen zijn deze zoals weergegeven op de site op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.

De prijzen van de producten en diensten bevatten geen transportkosten. Deze kosten worden apart aangerekend en de Klant zal deze bovenop de aankoopprijs betalen.

Deus Ex Machina bvba behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen en de transportkosten te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en kosten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld zijn in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voorzover de producten beschikbaar zijn.

De Klant gaat ermee akkoord dat Deus Ex Machina bvba haar factuur in elektronische vorm overmaakt. Indien de Klant toch een papieren factuur wenst, kan hij zulks op eenvoudig verzoek aanvragen per e-mail.

De producten blijven de eigendom van Deus Ex Machina bvba tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant, dit is tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.

 

 1. Betalingsmethodes

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden met Bancontact/Mister Cash en Ideal.

De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Zoniet kan Deus Ex Machina bvba de bestelling weigeren.

Voor de afhandeling van de online betaling werkt Deus Ex Machina bvba samen met mollie.com.

Deus Ex Machina bvba houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Deus Ex Machina bvba kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de Klant.

Indien bij betaling via de klassieke bankoverschrijving het bedrag niet na 7 dagen werd gestort, beschouwt Deus Ex Machina bvba de bestelling als geannuleerd en worden de goederen terug opgenomen in de webshop.

 

 1. Bestelling

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Deus Ex Machina bvba, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de Partijen.

Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest hij het Product dat hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op “Plaats in winkelmandje”. Op die manier komt het gekozen artikel in het “Winkelmandje” terecht. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de “Winkelmandje” bevindt. Indien de Klant zijn order wil bevestigen dient hij zijn een leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

De Klant zal na de aankoop een e-mail ontvangen ter bevestiging van zijn bestelling.

 

 1. Levering

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).

Deus Ex Machina bvba zal zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen 3-5 werkdagen na de bevestiging van de bestelling. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres.

Wanneer de Klant geen initiatief neemt om het pakje op te halen binnen de 14 dagen, zal de Overeenkomst worden ontbonden in het voordeel van Deus Ex Machina bvba.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan voor de koper nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

Deus Ex Machina bvba biedt een levering aan via B-post en enkel op adressen die gelegen zijn binnen het grondgebied van de Eurpese Unie.Alle kosten en douanerechten die verschuldigd zijn ingevolge een levering buiten de Europese Unie zijn ten laste van de Klant.

De overdracht van het risico van verlies en/of schade aan de Klant geschiedt vanaf de verzending van de producten.

 

 1. Retournerings en ruilbeleid

Als u niet tevreden bent met uw aankoop, kan u binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelling ons uw goederen terugbezorgen. . Wij betalen de aankoopprijs terug (exclusief alle verzendkosten) bij ontvangst van de geretourneerde artikelen, onderhevig aan onze algemene voorwaarden en informatie die u hieronder kan terugvinden:

 • Producten moeten nieuw, ongebruikt, volledig en met de verpakking intact terugbezorgd worden.

 • Alle originele verpakkingen moeten ook samen met het artikel geretourneerd worden.

 • Alle producten dienen met zorg te worden behandeld. Artikelen moeten intact, onbeschadigd en zo snel mogelijk binnen een redelijke termijn aan ons geretourneerd worden.

Wij kunnen geen retournering accepteren van artikelen waarbij niet aan bovenstaande instructies is voldaan.

Elke retournering vindt plaats op eigen kosten van de Klant, verzendkosten worden niet terugbetaald.

 

 1. Wettelijke garantie en klachtenprocedure

De Klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te controleren. Klachten aangaande zichtbare gebreken dienen schriftelijk aan Deus Ex Machina bvba te worden gesignaleerd binnen veertien dagen na de levering.

Bij gebreke hieraan wordt de aard van de bestelling geacht aanvaard te zijn door de Klant. Geen enkel protest of bezwaar, van om het even welke aard, kan na het verstrijken van deze termijn nog in aanmerking worden genomen.

Deus Ex Machina bvba is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon.

Op straffe van verval dient de Klant een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de 14 dagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij schrijven.

De eventuele vergoeding zal de totale kostprijs van de goederen niet overschrijden.

Behoudens wat betreft hetgeen in huidige Algemene Voorwaarden werd beschreven in verband met de zichtbare gebreken en de garantie is Deus Ex Machina bvba niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen (hierna de “Elementen”), zoals onder meer, de teksten, de database met gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen, video en muziek op de Sites zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Deus Ex Machina bvba. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Deus Ex Machina bvba . Dergelijke toestemming dient schriftelijk te worden bekomen, tenzij Deus Ex Machina bvba zelf de mogelijkheid heeft voorzien om bepaalde elementen te delen via sociale netwerken. In dergelijk geval is de toestemming beperkt tot die specifieke elementen en tot die specifieke sociale netwerken waarvoor door Deus Ex Machina bvba de mogelijkheid tot delen is voorzien. Elke inbreuk hiertegen zal onverwijld juridisch vervolgd worden.

 

 1. Geschillen en toepasselijke wetgeving

Voor alle betwistingen of geschillen, die zouden ontstaan naar aanleiding van deze factuur of naar aanleiding van de werken of leveringen die het onderwerp ervan vormen, zijn enkele de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden en nietigheid

Deus Ex Machina bvba kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Via de website meegedeelde wijzigingen krijgen uitwerking op alle hierop volgende offertes of bestellingen.

Deus Ex Machina bvba behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. Klanten hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website hun account te desactiveren.

Indien door de beslissing van een rechtbank één of meerdere artikel(en) of paragraaf(en) uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.

 

 1. Privacybeleid

De klant vindt meer informatie over privacy bij Deus Ex Machina bvba terug op de“Privacybeleidspagina”.